Meals

 • 24 Sep, 2019

  MIX VEG/ CHAPATI/ RAITA

 • 25 Sep, 2019

  MACRONI /VEG SANDWICH/FRUIT CUSTARD

 • 26 Sep, 2019

  DAL PALAK/ CHAPATI/ SHAHI TUKDA

 • 27 Sep, 2019

  VADA/ SAMBHAR/ SWEET VERMICELLI

 • 30 Sep, 2019

  CHOLEY/ RICE/ RAITA